ApkDownloadforWindows.com

Home / Role Playing Games / Director:Xenite

Director:Xenite Apk icon

Director:Xenite Apk

Updated: 2019-09-02

Version: 1.2

Download Apk (10 MB)

Original apk file, safe to download and free of any virus.

See all previous versionsShort about Director:Xenite

Game version1.2
UpdatedSeptember 02, 2019
Requires AndroidAndroid 2.3+ (Gingerbread) and up
Game categoryFree Android Role Playing Games
Game idcom.EddaInteractive.DirectorXenite
Developer's notesText-based Sci-fi RPG Game

Screenshot thumbnail

Director:Xenite screenshot thumbnail

Latest updates

What's new in Director:Xenite 1.2

T.A.T.I Güncellendi! Bu versiyonda;
- Yazı puntoları optimize edildi.
- Oyunu baştan başlatmayı engelleyen hata çözüldü.
- Bazı kullanıcılarımızda meydana gelen pop-upların kapanmamasına sebep olan hata giderildi.
- Oyun hızı optimize edildi.

Editor's review

We provide Director:Xenite apk 1.2 file for Windows (10,8,7,XP), PC, Laptop, Bluestacks, Android emulator, as well as other devices such as Mac, BlackBerry, Kindle, Android, ... Director:Xenite is a free Role Playing game, and has been developed by EDDA Interactive.

Director:Xenite 1.2 is newest and latest version for Director:Xenite apk. It's easy to download and install. On this page you can find Director:Xenite apk detail and permissions and click download apk button to direct download Director:Xenite apk.

Please be aware that we only share the original apk file, unmodified, safe to download and free of any virus. If there are any problems, please let us know.

Description

Bour­phus evre­nine hoş geldin Di­rek­tör! 400 bin ke­lime­lik hikayesi, her bölümde yir­mi­den fa­zla al­ter­natif son ile za­man ajan­larını yönet, Xen­ite'i bul, evreni kur­tar!

Di­rek­tör olarak sana geçmişi ve gele­ceği değiştirme gücü ver­il­di. Za­man yol­cu­luk­larının tek haki­mi sensin. Görevin, ne olur­sa ol­sun Xen­ite’i bul­mak. Za­man Ajan­larını fark­lı za­man dil­im­ler­ine gön­der, on­ları yönet, ve Xen­ite’i bul. Bour­phus’un senden iste­diği bu. Görevi­ni fark­lı za­man­lar ve çok­lu evren­lerde dolaşarak tamam­la. Un­ut­ma yap­tığın her seçim gele­ceği ve geçmişi değiştire­cek. Za­man ajan­larını iyi yönet ve za­man çat­lak­larını asla ama asla büyütme!

DUR­MADAN GÜN­CEL VE HER BÖLÜMDE YENİ ÖZGÜN MEKANİKL­ER!

Di­rec­tor: Xen­ite metin ta­ban­lı bir RPG(Rol yap­ma) oyunudur. Di­rek­tör olarak Bour­phus’­tan ge­len emir­leri za­man ajan­ları­na ileterek, tar­i­hin fark­lı za­man­ların­da görev­leri gerçek­leştire­ceksin. Her bölümde 500’den fa­zla seçenek ve on­lar­ca son bu­lun­mak­ta.

BU GÜNE KADAR YAZILMIŞ EN DE­R­İN TEXT BASED OYUN HİKAYESİ!

400,000 ke­lime­den fa­zla de­rin hikayesi ile Di­rec­tor:Xen­ite size in­ter­ak­tif text based oyun­lar arasın­da sunulan en de­rin ve en kap­sam­lı hikayeyi sunuy­or. Özgün mekanikleri, za­man ajan­larının ver­i­ler­ine er­işerek strate­jik karar al­manı sağlıy­or. Karar­larını verirken za­man çizgisi­ni değiştirmemeyi un­ut­ma!

EVRENİN KADERİ SENİN EL­LER­İNDE!

Bour­phus’un gerçek­liğine adım at­maya hazır mısın? Hemen Di­rec­tor: Xen­ite’i in­dir ve geçmişi ve gele­ceği yönete­bile­cek bu muhteşem güce sahip ol. Un­ut­ma görevin Xen­ite’i bul­mak. Xen­ite’i bul­madan sakın görevin­den ayrıl­ma!

REKLAM YOK! OYUN İÇİ SATIN ALMA YOK!

Reklam­sız ve satın al­masız gerçek bir oyun deney­i­mi. Oyu­nun hikaye­sine ken­di­nizi kap­tır­manız ve hiçbir şeyin sizi ra­hat­sız et­meme­si için reklam­ları kaldırdık. 10 bölümde yayın­lanacak bu hikayeyi sakın kaçır­ma!

Bour­phus Başkanı senin­le görüşmek is­tiy­or. Hazır mısın?

ÖZEL­LİKL­ER:

- 400,000 ke­lime­lik 8 bölüm, 4 se­zon­dan oluşan de­rin bir hikaye.
- İnt­era­kt­if hikaye. Yap­tığın seçim­ler seni fark­lı son­lara götüre­cek.
- Her bölümde 500+ seçenek ve 20+ son.
- Her ay yeni bir bölüm.
- Her bölümde yeni mekanikler, görseller ve hikayel­er.
- Har­i­ta’­dan strate­jik karar al­a­bilme özel­liği (ÇOK YAKIN­DA)
- Türkçe dil desteği
- Ver­ilen karar­ların içgüdüsel veya man­tık­sal karar­lara göre hikayeyi değiştirme­si (ÇOK YAKIN­DA)
- Bölüm­ler arası in­ter­ak­ti­flik özel­liği.

HİKAYE

Za­man yol­cu­luk­larının ticar­ileşmesin­den son­ra za­man­da bil­inç­sizce anom­alil­er oluş­tu­ran in­san­lar, za­man çat­lak­ları de­nilen ve ne olduğu an­laşıla­mayan böl­gel­er oluş­tur­muş­tur. Za­man çat­lak­larının ne­den ve nasıl oluş­tuğunu bir tür­lü an­laya­mayan bil­im in­san­ları za­man yol­cu­luk­larını yasak­lamış ve za­man çat­lak­larını ön­len­mesi görevi­ni Bour­phus’a de­vret­miştir. 2132 yılın­da Moğolis­tana düşen ilk Xen­ite el­e­men­ti ile za­man çat­lak­larının nasıl ön­leneceği bul­muş ve Bour­phus al­tın­da­ki on­bin­lerce za­man ajanı ve Di­rek­tör­leri­ni Xen­ite ara­mak için fark­lı za­man dil­im­ler­ine gön­der­miştir.

Sen, yeni atanan bir Di­rek­tör olarak amacın, 1939 yılın­da Norveç’in Røsvik böl­ge­sine düşen Xen­ite el­e­men­ti­ni in­cele­mek ve çıkar­mak­tır. Fakat Xen­ite'in kırıl­gan yapısı gereği ok­si­jen ile temas et­tiği anda dakikalar içinde kömüre dönüşmek­te­dir. Bunun için Xen­ite’in kesin kon­u­munu öğren­mesi gereken Bour­phus, Xen­ite’in kesin kon­u­mu­nun bilen tek in­san olan ve me­te­or düştük­ten saatler son­ra yakalanan ve Polonya’­da­ki topla­ma kam­pı­na gön­der­ilen Einar’­dan Xen­ite'in kesin kon­u­munu öğren­mesi gerek­mek­te­dir.

Einar’ı bul. Xen­ite’in kesin kon­u­munu öğren. Xen­ite’i Bour­phus’a götür.

Description in English

Welcome to the universe of Bourphus, Director! Manage time agents, find Xenite, save the universe, with 400,000-word story, more than twenty alternative deadlines in each episode!

As director, you have been given the power to change the past and the future. You're the only judge of time travels. Your mission is to find Xenite, no matter what. Send Time Agents to different time zones, manage them, and find Xenite. That's what Bourphus wants from you. Complete your mission by navigating through different times and multiple universes. Remember, every choice you make will change the future and the past. Manage your time agents well and never, never magnify the time cracks!

NEVER UPDATED AND NEW SPECIAL MECHANICS IN EVERY SECTION!

Director: Xenite is a text-based RPG game. As director, you will carry out tasks at different times in history by transmitting orders from Bourphus to time agents. Each section has more than 500 options and dozens of endings.

THE DEEPEST TEXT BASED GAME STORY WRITTEN TO THIS DAY!

With more than 400,000 words of deep story, Director: Xenite offers you the deepest and most comprehensive story presented in interactive text-based games. Its unique mechanics allow you to make strategic decisions by accessing the data of time agents. Don't forget to change the timeline while making your decisions!

THE FATE OF THE UNIVERSE IS IN YOUR HANDS!

Are you ready to step into the reality of Bourphus? Download Director: Xenite now and have the power to manage the past and the future. Remember, your mission is to find Xenite. Don't quit before you find Xenite!

NO ADVERTISING! NO IN-GAME PURCHASES!

A real gaming experience without ads or purchases. We've removed ads so you don't get caught up in the game's story and nothing will bother you. Don't miss this story to be published in 10 chapters!

The President of Bourphus wants to see you. Are you ready?

FEATURES:

- 8 episodes of 400,000 words, a deep story of 4 seasons.
- Interactive story. Your choices will take you to different ends.
- 500+ options in each section and 20+ latest.
- A new chapter every month.
- New mechanics, visuals and stories in each episode.
- Ability to make strategic decisions on the map (COMING SOON)
- Turkish language support
- Change of story according to instinctive or logical decisions (VERY COMING)
- Inter-departmental interactivity.

STORY

After the commercialization of time travels, people who unconsciously formed anomalies in time have created regions called time cracks and which cannot be understood. Scientists, who could not understand why and how time cracks occurred, forbade time travels and handed over the task of preventing time cracks to Bourphus. In 2132, he discovered how to prevent time cracks with the first Xenite element that fell to Mongolia, and sent tens of thousands of time agents and Directors under Bourphus to different times to search for Xenite.
 
You, as a newly appointed Director, aim to investigate and remove the Xenite element that fell into the Røsvik region of Norway in 1939. However, due to Xenite's fragile nature, it turns into coal within minutes of contact with oxygen. To do this, Bourphus must learn the exact position of Xenite, the only person who knows the exact position of Xenite, and he must learn the exact position of Xenite from Einar, who was captured hours after the meteor crashed and sent to a concentration camp in Poland.

Find Einar. Find out the exact location of Xenite. Take Xenite to Bourphus.

Game reviews

Rating: 5.0/5 based on 2 reviews

(*) is required


Editors' Choice


Previous versions

Director:Xenite 1.2 (1)

Added on: September 02, 2019

Apk size: 10 MB

Download Apk (10 MB)


Top