ApkDownloadforWindows.com

Home / Health & Fitness Apps / Hypnose for børn: ADHD

Hypnose for børn: ADHD Apk icon

Hypnose for børn: ADHD Apk

Updated: 2014-09-22

Version: 1.2

Download Apk (19 MB)

Original apk file, safe to download and free of any virus.

See all previous versionsShort about Hypnose for børn: ADHD

App version1.2
UpdatedSeptember 22, 2014
Requires AndroidAndroid 2.3+ (Gingerbread) and up
App categoryFree Android Health & Fitness Apps
App iddk.infoproducts.boernadhd_dk
Developer's notesHelp your child a better life with ADHD - and mute symptoms.

Screenshot thumbnail

Hypnose for børn: ADHD screenshot thumbnail

Editor's review

We provide Hypnose for børn: ADHD apk 1.2 file for Windows (10,8,7,XP), PC, Laptop, Bluestacks, Android emulator, as well as other devices such as Mac, BlackBerry, Kindle, Android, ... Hypnose for børn: ADHD is a free Health & Fitness app, and has been developed by Info Products.

Hypnose for børn: ADHD 1.2 is newest and latest version for Hypnose for børn: ADHD apk. It's easy to download and install. On this page you can find Hypnose for børn: ADHD apk detail and permissions and click download apk button to direct download Hypnose for børn: ADHD apk.

Please be aware that we only share the original apk file, unmodified, safe to download and free of any virus. If there are any problems, please let us know.

Description

Hjælp dit barn til et bedre liv med ADHD - og dæmp symptomerne.

Effektiv hypnose der hjælper dit barn

Børn med ADHD har meget kaos i deres tankeverden og oplever mange konflikter. Det kan forringe deres selvværd, og det har en kæmpe indflydelse på deres læring, trivsel og videre vej i livet. Selvværd, ro og kontrol tager tid at opbygge, men kan hjælpes meget på vej af visualiseringer, positiv støtte og gode oplevelser. Hypnose er skabt til at kunne ændre vore mønstre og tanker, gøre vores liv mere positivt og få os til at fungere bedre i hverdagen. Det gælder såvel børn som voksne. Uroen, bekymringerne, kaos’et og følelsen af selvværd ligger dybt i sindet - og med hypnose kan vi komme helt derind og hjælpe processen på vej.

Hypnose programmet ‘At leve med ADHD’ er specielt skabt til børn. Her får dit barn lov til at drømme sig ind i en fantasi verden, hvor der er optimal støtte og fokus på gode oplevelser, ro, kærlighed og stærkere selvværd. Barnet skal bare lytte og følge med og får udover en dejlig oplevelse rykket ved tanker og hjerneprocesser, så det får mere ro på, bedre koncentration og fokus, færre fiaskoer og styrket selvværd.

Hvordan virker hypnosen til at dæmpe symptomerne ved ADHD og give barnet et bedre liv?

Børn suger nemt ny viden til sig og har i mange tilfælde endnu nemmere ved at få resultater ud af hypnose end voksne. Årsagen er at børn er mere modtagelige og åbne overfor nye idéer, tanker og viden.

Hypnosen til at hjælpe dit barn til et bedre liv med ADHD, lader barnet visualisere sig selv som en rolig og selvsikker person, der føler sig veltilpas og i kontrol. Programmet er naturligvis lavet i børnehøjde, og resultaterne taler for sig selv. Barnet får større ro, bedre koncentration, bliver bedre til at fokusere og slipper for en del opslidende konflikter. Barnet føler sig mere elsket og slapper bedre af – det styrker også selvværdet.

Det hele er fortalt som en god historie fyldt med metaforer, billeder, sanseindtryk og tanker, som trænger dybt ind i barnets sind og skaber mere ro, glæde og koncentration.

Hypnose virker bedst ved gentagen lytning.

Sådan bruger du hypnosen ‘At leve med ADHD’

Lad dit barn lytte dagligt i 14 dage til hypnosen. Og efter de 14 dage lader du bare hypnosen fortsætte sit arbejde i barnets underbevidsthed og vise sin effekt. Derefter kan historien/hypnosen lyttes til efter behov, eller når barnet spørger efter det! Hypnose kan ikke overdoseres, er ikke farlig og vil kun det bedste for dit barn - nemlig give dit barn ro, livsglæde, bedre koncentrationsevne og selvværd.

Husk at gøre lytningen til en god oplevelse, så barnet har lyst til at lytte igen næste gang!

Description in English

Help your child a better life with ADHD - and mute symptoms.

Effective hypnosis to help your child

Children with ADHD have much chaos in their world of thought and experience many conflicts. This may negatively affect their self-esteem, and it has a huge impact on their learning, well-being and further path in life. Self-esteem, calm and control takes time to build, but can be helped greatly by visualization, positive support and positive experiences. Hypnosis is created to change our patterns and thoughts that make our lives more positive and make us function better in everyday life. This applies to both children and adults. The unrest, concerns, chaos and sense of self-esteem lies deep in the mind - and with hypnosis we can get right in there and help the process.

Hypnosis program 'Living with ADHD is specially created for children. Here is your child allowed to dream themselves into a fantasy world where there is optimum support and focus on the good times, peace, love, and stronger self-esteem. The child should just listen and follow along and get in addition to a delightful experience brought by thoughts and brain processes, so it gets calmed down, better concentration and focus, fewer failures and enhanced self-esteem.

How does hypnosis to alleviate the symptoms of ADHD and give the child a better life?

Children absorb easily new knowledge for themselves and in many cases even easier to get results out of hypnosis than adults. The reason is that children are more receptive and open to new ideas, thoughts and knowledge.

The hypnosis to help your child to a better life with ADHD, allow the child to visualize himself as a calm and confident person feel at ease and in control. The program is obviously made for children, and the results speak for themselves. The child will have greater peace, improved concentration, the better to focus and get rid of some grueling conflict. The child feels more loved and relaxes better - it also strengthens self-esteem.

The whole thing is told as a story filled with metaphors, images, sensations and thoughts that penetrates deep into the child's mind and create more peace, joy and concentration.

Hypnosis works best with repeated listening.

Using hypnosis 'Living with ADHD'

Let your child listen daily for 14 days to hypnosis. And after the 14 days you can simply leave the hypnosis continue its work in the child's subconscious and show its effect. Then the story / trance listening to as needed, or when the child asks for it! Hypnosis can not overdose, is not dangerous and only the best for your child - that give your child calm, joy of life, better concentration and self-esteem.

Remember to make listening to a good experience, so the child will want to listen again next time!

App reviews

Rating: 1.0/5 based on 1 reviews

(*) is required


Editors' Choice


Previous versions

Hypnose for børn: ADHD 1.2 (1)

Added on: September 22, 2014

Apk size: 19 MB

Download Apk (19 MB)


Top